Аutopërgjegjësisë

Ky sigurim siguron përgjegjësinë e pronarit, përkatësisht përdoruesit të automjetit për dëmet të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj.

Duhet të keni një policë auto-përgjegjësie për të regjistruar automjetin tuaj për pjesëmarrjen e trafikut. Për përgatitjen e policës, kërkohet një licencë trafiku. Në rast se është çështje e regjistrimit të parë të një automjeti të ri ose të importuar, kërkohet një faturë ose homologim.

Subjekti i sigurimit të auto-përgjegjësisë mund të jenë udhëtarët në automjetin që po merret, si dhe xhamat e tyre.

Kontaktoni dhe një agjent nga Lion Ins do të përgatisë policën e përgjegjësisë!

TOP