VJEDHJE DHE GRABITJA

22.05.2018 17:54:14 / Postuar në BLOG

Përveç rreziqeve nga zjarri, mund ta mbroni pronën tuaj nga vjedhja. Subjekti i kësaj sigurimi mund të jetë pajisja, makineritë dhe stoku i personit juridik, ose më hollësisht:

  • sende të luajtshme në ndërtesa ose ambiente, mobilje dhe pajisje në zyra, objekte hoteliere, institucione shëndetësore, institucione, konvikte, etj;
  • paratë, sendet me vlerë, letrat me vlerë, tatimet dhe pulla postare dhe sendet e tjera me vlerë, koleksionet, etj;
  • furnizimet e mallrave, lëndëve të para, produkteve gjysëm-të gatshme, produkteve të gatshme, konsumit ndihmës dhe inventarit të vogël në:

- ndërmarrjet industriale dhe artizanale,
- hotelieri dhe depo,
- dyqanet tregtare;
- paratë dhe vlerat e tjera gjatë transportimit;
- Muzeume, ekspozita dhe biblioteka publike.

Sigurimi mbulon rrezikun e ekzekutimit ose të tentimit të vjedhjes dhe plaçkitjes, si dhe vandalizmit gjatë ekzekutimit të vjedhjes.

TOP