Зелен Картон >66kw/12м

Во полето „Коментар“ внесето го бројот на регистарксата табличка на Вашето возило.
Напомена: Важи само за возила со полиса за Автоодговорност купена во Уника АД Скопје.
  Uniqa Logo
Доколку не сте сигурни во која компанија е осигурано Вашето возило, проверете на следниот линк со внесување на бројот на Вашата регистарска табличка во информацискиот центар.

Вашата нарачка

Производ Вкупно
Зелен Картон >66kw/12м 5,536.00 Ден
Вкупно 5,536.00 Ден

Информации за клиентот

Коментар

TOP