КАЛКУЛАТОР НА ПОСАКУВАНА ПЕНЗИЈА

Со овој калкулатор може да ги одредите: 1. Износот кој треба да го заштедите за да ја примате посакуваната месечна пензија; 2. Месечната пензија која ќе можете да ја примате врз основа на вашата заштеда;

1

ПРЕСМЕТАЈ ЗАШТЕДЕН ИЗНОС

Пресметајте го износот кој треба да го заштедите за да може да ја примате посакуваната месечна пензија. Во оваа пресметка се земаат предвид процентот на принос на преостанатиот износ од вашата заштеда (камата), како и временскиот период (години) во текот на кои сакате да примате пензија

%
години

Ова е само информативна пресметка и не е понуда за осигурување. Ве молиме консултирајте се со нашите агенти за попрецизно да го одредите износот на животно осигурување и проекциите за пензија кое одговара на Вашите потреби. Информативните и интерактивните калкулатори се хипотетички и само за илустративна употреба. Лајон Инс АД Скопје не може и не ја гарантира нивната применливост во било какви индивидуални околности. Оваа анализа се заснова исклучиво на информациите што ги давате. Оваа содржина е само за општи образовни цели. Не е наменета да обезбедува фидуцијарни, даночни или правни совети и не може да се користи за да се избегнат даночни казни; ниту пак е наменет да пласира, промовира или препорачува било каков даночен план или аранжман. Лајон Инс АД Скопје, нејзините филијали, вработени и претставници не даваат правни или даночни совети. Клиентите се охрабруваат да се консултираат со свои правни, даночни и финансиски професионалци за конкретни совети или препораки за одредени производи.

TOP