Регистар на лиценцирани застапници

Име и Презиме на застапникот Број и датум на Договор за вработување склучен со застапникот Број и датум на Решение на АСО со кое се издава лиценца за застапник во осигурување Назив на Друштвото за осигурување за кои застапникот е овластен да врши рабти на застапување согласно Договорот за вработување Класи на осигурување за кои застапникот е овластен да врши рабти на застапување согласно Договорот за вработување
Игор Георгиевски   09/925/1    27.02.2013 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Марија Кал'чева 0402-73/1   01.05.2016 09-1525/2  20.07.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Стевче Митев 0402-82/1   27.05.2015 09/2166-2    07.12.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Мима Цекова 0307-87/1  28.05.2013 09-757-1   31.12.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Анета Китановска 0307-118/1   05.06.2013 07-3-1158   23.09.2014 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Гоце Преспаровски 0307-45/1   01.04.2015 07-3-1073    09.09.2014 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Емилија Андовска   30-1584 17.8.2018 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Билјана Стошиќ 0402-151/1   22.06.2017 19-3-315    14.05.2015 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Аница Тимова 0402-56/1   23.04.2015 19-3-373   18.06.2015 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Ведат Џафери 0402-144/1   13.06.2017 13-3-11   26.01.2017 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Ирена Постоловска 0402-89/1     24.06.2015 19-3-378   15.06.2017 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Благица Димеска 0402-212/3    07.09.2017 19-3-10   26.01.2017 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Симона Којческа 0307-133/1   01.06.2014 07-3-1159   23.09.2014 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Цане Чагароски 0307-134/1   28.05.2014 09-2314/1   28.12.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Емилија Цонкиновска 0402-219/1   11.08.2016 19-3-299      22.03.2016 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Силвана Петровска   30-1586 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Иван Белов 0307-61/1  09.04.2012 09-2149/2  05.12.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Дејан Василев 0307-60/1  09.04.2017 09-2148/2   05.12.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Петрит Куртиши 0307-53/1  13.03.2012 09-1528/2  20.07.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Слободан Мерџановски 0307-51/1  07.03.2012 09-1526/2  20.07.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Тоше Талевски 0307-39/1  23.02.2012 09-1527/2  20.07.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Магдалена Ампова 0307-35/1  14.02.2012 09-1524/2  20.07.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Станче Велјановска 0307-17/1   24.01.2012 09-1531/2   20.07.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Марјанчо Богојоски 0307-232/1  12.11.2012 07-3-57  25.01.2013 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Билјана Ивановска 0307-227/1  30.10.2012 09-214/2  05.12.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Милорад Георгиевски 0307-153/1  08.08.2012 09-912/1  24.01.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Билјана Бошевска 0307-192/1  14.11.2013 19-3-755  10.12.2015 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Бојан Ангелевски 0307-152/1  02.09.2013 07-3-763  20.10.2013 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Александар Стојановиќ 0307-35/1  18.03.2013 09-806/1  20.03.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Фанче Цветковска 0307-34/1  07.03.2013 07-3-266  14.04.2013 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Даниела Василева 0307-04/1  14.01.2013 07-03-101  31.01.2013 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Горан Ѓорѓиевски 0307-23/1  06.02.2013 07-03-265  17.04.2013 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Слаѓан Атанасовски 0402-83/1  02.06.2017 19-3-374   18.06.2015 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Димитар Поповски 0307-53/1  04.04.2013 19-3-118  12.05.2017 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Делчо Донев 0307-16/1  24.01.2012 09-1522/2  20.07.2012 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Жарко Николовски   30-1467 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)
Даниела Ванеска 0307 - 135/1 19 3 164 20.3.2019 ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ Класа: 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,16, 18 (неживот)  1,2,19,20 (живот)

 

TOP