Осигурување од незгода

24 часовна заштита на работното место и во училиштето!

За сите правни лица, постоечки и нови клиенти на Лајон Инс, нудиме празничен попуст, попуст за повеќегодишен договор и попуст за комбинирање на повеќе осигурителни продукти!

Колективното осигурување на работници од последица од незгода (несреќен случај) овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работното место или каде било во секојдневниот живот: просторно и временски неограничено.

Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите вистински чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.

Нудиме колективно осигурување од незгода на деца од претшколска возраст со кое децата се осигурени 24 часа дневно.

Колективно осигурување на ученици и студенти, како и осигурување од незгода на работни колективи, односно заштита на вработените во текот на целото деноноќие, без разлика дали се наоѓаат на работното место или вон него.

Важно: Овој осигурителен производ не подлежи на дополнително оданочување како непризнат расход.

TOP