Осигурување имот на правни лица

Нека вашиот осигуран деловен простор биде темелот на доброто менаџирање на деловното работење. За непречено извршување на работните задачи – без страв од ризици,  нудиме повеќе можности за осигурување на имотот на претприемачи и претпријатија.

Што сè може да се осигура?

Недвижен имот (деловен простор – објект, помошни објекти). машинска и друга опрема. Залиха на репроматеријали и готови производи. парични и други вредносни средства.

Осигурени опасности: пожарни и некои други опасности. поплава, порој и високи води. лекажа - истекување на течности од цистерни и цефководи. слегнување на земјиште. лизгање и одронување на земјиште.  земјотрес.  кршење машини. провална кражба и разбојништво. кршење стакло. штети поради прекин на работа од пожар.

TOP