Домаќинско осигурување

Оваа полиса во зависност од пакетот кој го одбирате нуди заштита на Вашиот дом. Домаќинското осигурување полека го добива вниманието кое го заслужува преку развивање на свеста од нужноста за истото, како и за неговата достапност заради популарната премија. Ние Ви ги нудиме следните пакети на овој тип осигурување:

Стандард

Ги вклучува само основните ризици:


 •  пожар и удар на гром,
 •  експлозија (освен нуклеарна експлозија),
 •  град,
 •  бура,
 •  манифестации,
 •  демонстрации,
 •  удар од сопствено моторно возило во осигурани градежни објекти,
 •  пад и удар на воздушно летало.

Комфорт

Ги вклучува основните и следниве дополнителни ризици:


 •  Излевање на вода од водоводна и канализациска инсталација,
 •  Одговорност кон трети лица,
 •  Кражба,
 •  Поплава, порој и високи води,
 •  Кршење машини,
 •  Стакло од кршење,
 •  Земјотрес.

Ексклузив

Ги вклучува основните и дополнителните ризици, како и осигурување на членовите на семејството од:


 •  Несреќен случај-незгода.
 •  Приватна одговорност.

 

Јавете се и агент од Лајон Инс веднаш ќе ви ја изготви понудата за домаќинско осигурување!

TOP