Доброволно здравствено осигурување

За сите правни лица, постоечки и нови клиенти на Лајон Инс, нудиме празничен попуст, попуст за повеќегодишен договор и попуст за комбинирање на повеќе осигурителни продукти!

Важно: Овој производ можат да го плаќаат самите вработени или работодавачот, а со него следува бесплатен редовен систематски преглед.

Со оваа полиса ги заобиколувате бирократските процедури кои се неизбежен дел од државната здравствена заштита. Најважно, си обезбедувате целосен избор на здравствената установа и најквалитетна здравствена заштита за вложените сретства. Во нашата компанија можете да ги добиете следните можности за доброволно здравствено осигуруваање:

Стандард

  Максимално годишно покритие до 10.000 ЕУР,

 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 800 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие до 2.000 ЕУР годишно.

Комфорт


 •  Максимално годишно покритие до 30.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 1.200 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие.

Оптимум 


 •  Максимално годишно покритие до 50.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 1.500 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие.
TOP