Автоодговорност

Со ова осигурување се осигурува одговорноста на сопственикот, односно корисникот на моторното возило за штетите кои ќе ги причини кон трети лица со користење на возилото. 

Полисата за автоодговорност мора да ја извадите за да го регистрирате Вашето возило за учество во сообраќајот. За изработка на полисата потребна е сообраќајната дозвола. Во случај да станува збор за прва регистрација на ново или увезено возило, потребна е фактура или хомологација. 

Предмет на осигурувањето од автоодговорност можат да бидат и патниците во возилото со кое управувате, како и стаклата на истото.

Јавете се и агент од Лајон Инс веднаш ќе ја изготви вашата полиса за автоодговорност!

TOP