Калкулатор за Oсигурување на живот

Кога го градите својот живот, ја градите својата иднина. Затоа е толку важно да го вклучите осигурувањето на живот во вашите планови, за да можете да бидете подобро подготвени за неочекуваното - без разлика дали тоа се случува денес, или по 20 години. Сакате да го осигурате вашиот живот поради заштитата која ја нуди на вашите најмили во случај на смрт, односно придобивките од штедењето кои може да ги уживате во иднина - но како да одредите колкава сума ви е потребна за да обезбедите оптимална заштита и заштеда? Користете го нашиот калкулатор за осигурување на живот за да дознаете.

Домаќинство

1

Домаќинство

На почеток, кажете ни неколку работи за социо-економската состојба во вашето домаќинство

Дали сте во брак или имате домашен партнер? *

Дали имате деца (и други лица кои ги издржувате)?

Еднократни трошоци

Еднократни трошоци

Доколку неочекувано починете, како ќе се покријат вашите финансиски обврски? Зависно од вашата ситуација, овие финансии може да вклучуваат погребни трошоци, трошоци за лекување, даноци, заостанати долгови, школарини, и други еднократни трошоци.


* Задолжителни полиња

Месечни трошоци

Месечни трошоци

Како вашите деца (издржувани лица) ќе ги покриваат месечните трошоци за живот, како што се ратите за кредит или кирија, комуналии, храна или здравствено осигурување?

Временски ограничени месечни трошоци

Некои трошоци за живот, како што се трошоците за издршка и за образование, ќе постојат само за одредено ограничено време.


* Задолжителни полиња

Приходи

Приходи

Колку години би продолжиле да примаат приходи вашите деца (издржувани лица), врз основа на вашата сегашна финансиска состојба. Консултирајте се со вашиот финансиски советник во врска со факторите кои може да влијаат на приходните надоместоци.

Средства

Колку моментални заштеди и инвестиции поседувате (како што се недвижнини, акции, обврзници, банкарски депозити и др.) ?


* Задолжителни полиња

Анализа

Анализа

Какво значење имаат бројките? Вашиот финансиски советник може да ви помогне да ги разберете добиените резултати и да ви помогне да одредите кое решение е соодветно на вашите потреби.


Домаќинство

0 €

Еднократни трошоци

0 €

Месечни и годишни трошоци

0 €

Приходи/Средства

0 €


Вкупни потреби за животно осигурување

0 €


Разговарајте за своите резултати со вашиот финансиски советник.

Ова е само информативна пресметка и не е понуда за осигурување. Ве молиме консултирајте се со нашите агенти за попрецизно да го одредите износот на животно осигурување и проекциите за пензија кое одговара на Вашите потреби. Информативните и интерактивните калкулатори се хипотетички и само за илустративна употреба. Лајон Инс АД Скопје не може и не ја гарантира нивната применливост во било какви индивидуални околности. Оваа анализа се заснова исклучиво на информациите што ги давате. Оваа содржина е само за општи образовни цели. Не е наменета да обезбедува фидуцијарни, даночни или правни совети и не може да се користи за да се избегнат даночни казни; ниту пак е наменет да пласира, промовира или препорачува било каков даночен план или аранжман. Лајон Инс АД Скопје, нејзините филијали, вработени и претставници не даваат правни или даночни совети. Клиентите се охрабруваат да се консултираат со свои правни, даночни и финансиски професионалци за конкретни совети или препораки за одредени производи.

TOP