LionINS

РЕГИСТАР ЗА ЛИЦЕНЦИРАНИ ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО ВО Р.МАКЕДОНИЈА

ЛИЦЕНЦИРАНИ ЗАСТАПНИЦИ НА ЛАЈОН ИНС АД СКОПЈЕ
Ред.Бр.Име и ПрезимеСтатусКонтактe-mail / webброј на лиценцаКласи на осигурувањедатум на издавањеРБС
1Станче Велјаноскаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-930/1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,202.04.2012ЗО-0214
2Игор Георгиевскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09/925/1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,227.02.2013ЗО-0727
3Магдалена Амповаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-929/1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,202.04.2012ЗО-0215
4Тоше Талевскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-933/1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,202.04.2012ЗО-0216
5Слободан Мерџановскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-934/1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,202.04.2012ЗО-0217
6Марија Калчеваактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-935/1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,202.04.2012ЗО-0218
7Петрит Куртишиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-767/2Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,229.03.2012ЗО-0219
8Билјана Иваноскаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-2147/2Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,205.12.2012ЗО-0228
9Иван Беловактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-2149/2Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,205.12.2012ЗО-0241
10Дејан Василевактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09/2148/2Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,205.12.2012ЗО-0274
11Стевче Митевактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09/2166-2Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,207.12.2012ЗО-0290
12Милорад Георгиевскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-915-1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,224.01.2012ЗО-0055
13Мима Цековаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-757-1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,231.12.2012ЗО-0281
14Марјанчо Богојоскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk07-3-254Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,225.01.2013ЗО-0280
15Цане Чагароскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09-2314/1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,203.05.2014ЗО-0287
16Фанче Цветковскаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk07-3-266Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,217.04.2013ЗО-0262
17Бојан Ангелевскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk07-03-763Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,219.10.2013ЗО-0230
18Александра Стојановиќактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk07-03-267Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,217.04.2013ЗО-0733
19Гоце Преспаровскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk07-3-1073Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,209.09.2014ЗО-0909
20Анета Китановскаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk07-3-1158Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,209.10.2014ЗО-1019
21Симона Којческаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk07-3-1159Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,209.10.2014ЗО-1020
22Гордан Наумовскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk07-3-1409Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,230.10.2014ЗО-0272
23Билјана Стошиќактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk19-3-315Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,228.05.2015ЗО-1173
24Слаѓан Атанасовскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk19-3-374Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,218.06.2015ЗО-1175
25Аница Тимова активен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk19-3-373Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,218.06.2015ЗО-1174
26Билјана Бошевскаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk19-3-315Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,210.12.2015ЗО-1224
27Ирена Постоловскаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk19-3-378Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,224.06.2016ЗО-1096
28Емилија Цонкиновскаактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk19-3-299Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,221.03.2016ЗО-1266
29Драган Лазоскиактивен02/2454-004contact@lionins.mk / www.lionins.mk09/2424/1Класа: 1, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,14,16, 18,19,227.12.2012ЗО-0239